Year Month Regional/National State City
Event Date Location Venue Schedule
November 17 - November 19 Romania, IF
SP
Calea Piscului 10, Bucharest, IF
N/A
October 21 - October 22 Moldova, MD
Palatul de Cultura al Feroviarului
Chi?inau, bd. Decebal, 2. , Chisinau, MD
N/A